8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


"γίνου πιστός άχρι θανάτου, και δώσω σοι τον στέφανον της ζωής." (Αποκάλυψις 2/β: 10). "εάν δε και αθλή τις, ου στεφανούται, εάν μη νομίμως αθλήση." (Β΄ Τιμ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ , ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ !!

"γίνου πιστός άχρι θανάτου, και δώσω σοι τον στέφανον της ζωής." (Αποκάλυψις 2/β: 10). "εάν δε και αθλή τις, ου στεφανούται, εάν μη νομίμως αθλήση." (Β΄ Τιμ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ , ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ !!

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ??

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΜΟΣ  ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ??

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ , ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ,ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ . ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ , ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ,ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  . ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ.

ΠΕΡΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ , ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ,ΛΑΤΙΝΟΦΡΟΝΩΝ , ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ , ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΩΝ . Είς μνημόσυνον αιώνιον του Αγίου Πατρός ημών Αρχιεπισκόπου Ματθαίου Καρπαθάκη

ΠΕΡΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ , ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ,ΛΑΤΙΝΟΦΡΟΝΩΝ , ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΩΝ , ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΜΑΧΩΝ . Είς μνημόσυνον  αιώνιον του Αγίου Πατρός ημών Αρχιεπισκόπου Ματθαίου Καρπαθάκη 

Πρός τους ευρισκομένους και ανήκοντες στις εκκλησίες που είναι μέλη , στην σατανική εκκλησία -θρησκεία ,του οικουμενισμού , πατριαρχεία Κων/λεως , Ιεροσολύμων , Αλεξανδρείας , Αντιοχείας Σλαβικά πατριαρχεία , κρατικής ελληνικής εκκλησίας , και όλες τις τοπικές αυτοκέφαλες εκκλησίες του νέου, και του παλαιού ημερολογίου . Τι είναι ο οικουμενισμός , και η <εκκλησία>του το Π.Σ.Ε. ?

Πρός τους  ευρισκομένους και ανήκοντες στις εκκλησίες που είναι μέλη ,  στην σατανική εκκλησία -θρησκεία ,του οικουμενισμού ,  πατριαρχεία Κων/λεως , Ιεροσολύμων , Αλεξανδρείας , Αντιοχείας  Σλαβικά πατριαρχεία ,  κρατικής ελληνικής εκκλησίας , και όλες τις τοπικές αυτοκέφαλες  εκκλησίες του νέου, και του παλαιού ημερολογίου .
Τι είναι  ο οικουμενισμός , και η <εκκλησία>του το Π.Σ.Ε. ? 

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

Ο άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος διδάσκει: «Ευχαίς και δάκρυσι τον Θεόν καθικέτευσον πέμψαι σοι οδηγόν απαθή τε και άγιον». Και συνεχίζει: Ερεύνα τις Θείες Γραφές, και μάλιστα τις των Αγίων Πατέρων. Μ’ αυτές να συγκρίνεις τα όσα διδάσκει και πράττει ο πνευματικός οδηγός σου. Και όσα μεν είναι σύμφωνα με τις Γραφές να τα δέχεσαι, όσα δε είναι αντίθετα, να τα απορρίπτης, για να μη πλανηθής. Γιατί υπάρχουν πολλοί πλάνοι και ψευτοδιδάσκαλοι!