8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Πρός τους ευρισκομένους και ανήκοντες στις εκκλησίες που είναι μέλη , στην σατανική εκκλησία -θρησκεία ,του οικουμενισμού , πατριαρχεία Κων/λεως , Ιεροσολύμων , Αλεξανδρείας , Αντιοχείας Σλαβικά πατριαρχεία , κρατικής ελληνικής εκκλησίας , και όλες τις τοπικές αυτοκέφαλες εκκλησίες του νέου, και του παλαιού ημερολογίου . Τι είναι ο οικουμενισμός , και η <εκκλησία>του το Π.Σ.Ε. ?

Πρός τους  ευρισκομένους και ανήκοντες στις εκκλησίες που είναι μέλη ,  στην σατανική εκκλησία -θρησκεία ,του οικουμενισμού ,  πατριαρχεία Κων/λεως , Ιεροσολύμων , Αλεξανδρείας , Αντιοχείας  Σλαβικά πατριαρχεία ,  κρατικής ελληνικής εκκλησίας , και όλες τις τοπικές αυτοκέφαλες  εκκλησίες του νέου, και του παλαιού ημερολογίου .
Τι είναι  ο οικουμενισμός , και η <εκκλησία>του το Π.Σ.Ε. ? ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΜΟΡΦΑΙ , ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ μ.Χ. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ.


ΤΟ ημερολογιακόν ζήτημα , ένα σχίζμα στην Εκκλησία που επι 90 χρόνια διαιρεί τους πιστούς , Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ , και η αποτοίχιση των πιστών .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου