8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, 9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Εφεσίους β’ 8-10

Πολλοί εσμέν οι λέγοντες , ολίγοι δε οι ποιούντες . αλλ’ούν τον λόγον του Θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την ιδίαν αμέλειαν , αλλ’ ομολογείν μεν την εαυτού ασθένειαν , μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν , ίνα μή υπόδικοι γενώμεθα , μετά της των εντολών παραβάσεως , και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως …

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής p.g.90,1069.360


Κυριακή των Αγίων Πάντων (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς)Ομιλία ΚΕ’

 Κυριακή των Αγίων Πάντων (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς)Ομιλία ΚΕ’ 
 (Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38· ιθ΄ 27-30) “Θαυμαστὸς ὄντως ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ”.
Εβρ. ια’ 33 – ιβ’ 2.Ἀδελφοί, οἱ ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, 34 ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· 35 ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τούς νεκροὺς ! 

Ο ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΠΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ . Ως γνωστόν με το νέον γρηγοριανόν ημερολόγιον του ΠΑΠΑ κάθε ολίγα χρόνια καταργείται τελείως ή ελαττώνεται κάτω των ορίων η νηστεία των Αγίων Αποστόλων , ένα άρθρο απο τον Ορθόδοξο τύπο του έτους 1965

Ο ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΠΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ . Ως  γνωστόν  με το νέον γρηγοριανόν ημερολόγιον του ΠΑΠΑ κάθε ολίγα χρόνια καταργείται τελείως ή ελαττώνεται κάτω των ορίων η νηστεία των Αγίων Αποστόλων , ένα άρθρο απο τον Ορθόδοξο τύπο του έτους 1965

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Στο Άγιο Πνεύμα που είναι σύνθρονο με τον Χριστό, τον αιώνιο Βασιλιά, από τον Οποίον και διά του Οποίου, αφού κατέβηκε αυτεξούσιο, χορήγησε στους ανθρώπους την υιοθεσία (Λέων ο Αυτοκράτορας και Φιλόσοφος) Λόγος ΙΓ’

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Στο Άγιο Πνεύμα που είναι σύνθρονο με τον Χριστό, τον αιώνιο Βασιλιά, από τον Οποίον και διά του Οποίου, αφού κατέβηκε αυτεξούσιο, χορήγησε στους ανθρώπους την υιοθεσία (Λέων ο Αυτοκράτορας και Φιλόσοφος)
Λόγος ΙΓ’

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Η ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Η ΦΑΝΕΡΩΣΞΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ! Β' ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ , ΑΠΟ ΤΟ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ .

Η ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Η ΦΑΝΕΡΩΣΞΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ! Β' ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ , ΑΠΟ ΤΟ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ .

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ  ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ.
Βαδίζοντας  προς  την μεγάλην εορτήν  της  Αγίας  Πεντηκοστής  , της  φανέρωσης  της Εκκλησίας  Του Θεού  στην  γή ,  αφιερώνουμε  το κάτωθι  άρθρο  από την  διδασκαλία  των Αγίων Πατέρων  περί  Εκκλησίας  Του  Θεού ! Εις  απάντησην  και αποστόμωσην  των αντιχρίστων  οικουμενιστών  του  Νέου ημερολογίου ,αλλά  και του  Παλαιού ,  Εκκλησιομάχων ,  και  Χριστομάχων !

Λόγος περὶ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ» Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ.

Λόγος περὶ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ» Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ.

Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ επιβολή του νέου ημερολογίου στην Ελληνική Εκκλησία , η συνέπειες αυτής ,και η ιστορία της Εκκλησίας του Χριστού από το 1924 έως σήμερα , που ο οικουμενισμός έχει αλώσει όλες τις λεγόμενες ορθόδοξες εκκλησίες , προς μελέτην και ενημέρωση κάθε ορθοδόξου χριστιανού , που ανησυχεί δια την πορεία και την πτώση της Ελληνικής Εκκλησίας .

Η ΠΑΡΆΝΟΜΗ επιβολή  του  νέου  ημερολογίου  στην  Ελληνική  Εκκλησία  ,  η  συνέπειες  αυτής  ,και  η  ιστορία  της  Εκκλησίας  του  Χριστού  από  το 1924  έως  σήμερα ,  που ο οικουμενισμός  έχει  αλώσει  όλες  τις λεγόμενες  ορθόδοξες  εκκλησίες , προς  μελέτην και  ενημέρωση  κάθε ορθοδόξου  χριστιανού , που  ανησυχεί  δια την  πορεία  και την  πτώση  της  Ελληνικής  Εκκλησίας .

Ημείς τους προστιθέντας η αφαιρούντας τις εκ της Καθολικής Εκκλησίας (Ορθοδόξου) αναθεματίζουμε. Εις τις πάσαν παράδοσην Εκκλησιαστικήν έγγραφον η άγραφον αθετεί -ανάθεμα." (Ζ. Οικουμενική Σύνοδος, πρακτικά Σπ.Μήλια σ. 805, 825, 878, 879. )

ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ , Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ , ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ , ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , μέσα απο διάφορα άρθρα και ντοκουμέντα

ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ  ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ , Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ , ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ  ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ , ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , μέσα  απο διάφορα άρθρα  και ντοκουμέντα 

Αύριο η απόδοσης του Αγιου Πάσχα !!Ἰωάννης Χρυσόστομος – «Ἀληθῶς Ἀνέστη» και του χρόνου να αξιωθούμε να εορτάσουμε την ,εορτών εορτή ! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ , ΑΠΙΣΤΟΙ ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΙ

Αύριο η απόδοσης του  Αγιου  Πάσχα !!Ἰωάννης Χρυσόστομος – «Ἀληθῶς Ἀνέστη»
και του χρόνου να αξιωθούμε να εορτάσουμε την ,εορτών εορτή !
ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ , ΑΠΙΣΤΟΙ ΝΕΟ-ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΙ

Περί Ορθοδόξου Εκκλησίας και οικουμενισμού , ορθόδοξος τύπος έτους 1965 , ο πνευματικός θάνατος της Ελληνικής εκκλησίας ,λόγο της συμετοχής της στην παναίρεση του οικουμενισμού!

Περί Ορθοδόξου  Εκκλησίας  και  οικουμενισμού , ορθόδοξος τύπος έτους 1965
 ο πνευματικός θάνατος της Ελληνικής εκκλησίας ,λόγο της συμμετοχής της στην   παναίρεση του οικουμενισμού!
Ποίος όμως κλήρος ποία μερίς, τις γνησιότης προς την του Χριστού Εκκλησίαν τω συνηγόρω του ψεύδους; Εκκλησία "στύλος και εδραίωμα της αληθείας" κατά Παύλον εστιν... Και γαρ οι της Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εισί· και οι μη της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εισί, και τοσούτο μάλλον, όσον αν και σφων αυτών καταψεύδοιντο, ποιμένας και αρχιποιμένας ιερούς εαυτούς καλούντες και υπ’ αλλήλων καλούμενοι· μηδέ γαρ προσώποις τον Χριστιανισμόν, αλλ’ αληθεία και ακριβεία πίστεως χαρακτηρίζεσθαι μεμυήμεθα».(Αγίου Γρηγορίου Παλαμά)


xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) δημιο...

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) δημιο...: Τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) δημιούργημα τῆς Μασονίας καί τῶν Ροκφέλλερ